Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Definities

1. Slijterij Arthur & Co: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34 35 22 50 handelend onder de naam Slijterij Arthur & CO.

2. Website: de website van Slijterij Arthur & CO, te raadplegen via www.arthurenco.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Slijterij Arthur & CO en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Slijterij Arthur & CO en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Slijterij Arthur & CO zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene Voorwaarden, zijn deze voor Slijterij Arthur & CO slechts bindend, indien en voor zover deze door Slijterij Arthur & CO uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen, informatie, Kortingen

1. Alle op de website en in andere van Slijterij Arthur & CO afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld Slijterij Arthur & CO kan echter niet garanderen dat alle informatie en afbeeldingen op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Slijterij Arthur & CO afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Slijterij Arthur & CO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van Slijterij Arthur & CO en het voldoen aan de daarbij door Slijterij Arthur & CO gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slijterij Arthur & CO onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Slijterij Arthur & CO het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Slijterij Arthur & CO kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Slijterij Arthur & CO op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Slijterij Arthur & CO heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account aanmeld mogelijkheid op de website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Slijterij Arthur & CO is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Slijterij Arthur & CO daarvan in kennis te stellen, zodat Slijterij Arthur & CO gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Slijterij Arthur & CO is ontvangen, stuurt Slijterij Arthur & CO de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Slijterij Arthur & CO is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1 tot 5 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Slijterij Arthur & CO.

4. Indien Slijterij Arthur & CO de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Slijterij Arthur & CO raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Slijterij Arthur & CO is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingrecht

1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Slijterij Arthur & CO binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2. De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant.

Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Slijterij Arthur & CO een raming van deze kosten.

Wordt de order bij aflevering direct geweigerd en deze retour gestuurd als ‘retour afzender’, zijn de verzend- en bijbehorende kosten voor rekening van klant. Een herziene factuur zal daar op aangepast worden.

3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingtermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5. Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Slijterij Arthur & CO, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Slijterij Arthur & CO kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Slijterij Arthur & CO bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Slijterij Arthur & CO

John F.Kennedyplein 61

1443 EB Purmerend

6. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Slijterij Arthur & CO de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Slijterij Arthur & CO aanbiedt het product zelf af te halen, mag Slijterij Arthur & CO wachten met terugbetalen tot Slijterij Arthur & CO het product heeft ontvangen of tot klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1. Klant dient betalingen aan Slijterij Arthur & CO volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Slijterij Arthur & CO is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Slijterij Arthur & CO is gewezen op de te late betaling en Slijterij Arthur & CO de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Slijterij Arthur & CO gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Slijterij Arthur & CO kan ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1. Slijterij Arthur & CO staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Slijterij Arthur & CO er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Slijterij Arthur & CO, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Slijterij Arthur & CO daarvan in kennis te stellen.

4. Indien Slijterij Arthur & CO de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Slijterij Arthur & CO, dan kan hij bij Slijterij Arthur & CO telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2. Slijterij Arthur & CO geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Slijterij Arthur & CO binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

De bij de bestelling door ons ontvangen persoonsgegevens zullen met de uiterste zorgvuldigheid behandeld worden.

Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de gedane bestelling en niet aan derden worden verstrekt.

Wij hanteren hierbij de uitgangspunten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slijterij Arthur & CO gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Slijterij Arthur & CO
John F.Kennedyplein 61
1443 EB Purmerend
+31 (0)299- 425 726
info@arthurenco.nl
www.arthurenco.nl
Kamer van Koophandel: 34 35 22 50
IBAN: NL23 INGB 0659 2270 29
BTW nr. 8210.79.153.B.01